Åbningstider: Man-Tor: 07 - 17 Fredag: 07 - 15 Lør-søn: efter aftale

Forside

NYT RESSOURCECENTER FOR MODTAGELSE AF JORD & AFFALD, MELLEM AARHUS OG RANDERS Kontakt os

Bortskaffelse af jord, ressourcecenter, jordrensning, affaldshåndtering & jordtip i Jylland

Nyttiggørelse af jord

”Enhver operation, hvis hovedresultat er, enten at affald opfylder et nyttigt formål ved at erstatte anvendelsen af andre materialer, der ellers ville være blevet anvendt til at opfylde en bestemt funktion, eller at affaldet bliver forberedt med henblik på at opfylde den bestemte funktion i anlægget eller i samfundet generelt.”

MST

NYT!

Et af de større projekter vi arbejder med i øjeblikket, er oparbejdning af brugt isolering. Dette projekt skulle gerne føre til, at det brugte isolering ikke længere skal deponeres, men i stedet bruges som tilslag, i blandt andet asfaltindustrien. Nordic Waste A/S, sammen med Teknologisk Institut, NCC og Norecco er alle en del af projektet.

Jordtip

Ressourcecenter

Modtagekriterier

Efterbehandlingsprojektet i Ølst Bakker

Siden starten af 60erne har flere firmaer gravet ler til fremstilling af letklinker på den østlige del af Ølstbakker. Hvilket, sikkert havde fortsat såfremt finanskrisen ikke satte en brat stopper for afsætningen af Letklinker/Leca nødder.

I det gamle Aarhus amt, havde man lavet en retablerings plan og pligt for råstofområdet. Der blev i den forbindelse givet tilladelse til opfyldning af de dele af ler graven, hvor råstofindvind var afsluttet.

Nordic Waste A/S overtog i maj 2018 driftsansvaret for projektet og har sidenhed, i samarbejde med Randers Kommune og Region Midtjylland, udvidet retableringsområdet og muliggjort modtagelsen af lettere forurenet jord med forhøjede værdier på Nikkel og Arsen.

Når retableringen er tilendebragt, vil området blive åbnet for offentligheden. Der vil blive anlagt stier, søer, og en multibakke til anvendelse både sommer og vinter. Projektet er dog stadig åbent for nye ideer som kan tænkes ind ved senere lejlighed.

Vil du vide mere?

Geologi

“Ølst bakkekompleks er hovedsageligt opbygget af forstyrrede lag af fede Tertiære lerbjergarter. Da den fede ler er beliggende fra jordoverfladen og helt ned til kalken, findes der ikke sekundære grundvandsmagasiner ved lokaliteten. I kalken under det fede ler findes det primære grundvandsmagasin. Ved projektet ligger det primære grundvandsspejl ca. 15 – 17,5 meter over havniveau. Ud fra potentialekort er den horisontale grundvandsstrømning i det primære grundvandsmagasin kortlagt til at forløbe fra syd mod nord ved lokaliteten. Magasinet er et spændt magasin grundet store overliggende ler forekomster. Grundvandsmagasinet vurderes at være særdeles velbeskyttet mod forurenende aktiviteter på jordoverfladen. Minimum 45 meter fed ler bidrager med en naturlig beskyttelse. Dette bekræftes af de udførte JAGG-beregninger.”

Uddrag af nuværende §52 dispensation