Bæredygtighed

En bæredygtig jordhåndtering er en del af vores dagligdag. Om det gælder ren jord, lettere forurenet jord eller forurenet jord, så sørger vi hele tiden for den mest bæredygtige løsning. Kombinationen af et vaskeanlæg, der kan rense forurenet jord, og et nyttiggørelsesprojekt der kan tage både ren jord og lettere forurenet jord, gør at vi kan håndtere det meste jord, og genanvende det på den bedste mulige vis.

Hos Nordic Waste arbejder vi derfor aktivt med bæredygtighed og bæredygtig jordhåndtering. En af måderne dette afspejles på, er gennem FN’s 17 verdensmål. Vi har identificeret fem af målene, som vi har ekstra fokus på. De fem mål er 6. Rent vand og sanitet, 9. Industri, innovation og infrastruktur, 11. Bæredygtige byer og lokalsamfund, 12. Ansvarligt forbrug og produktion og 15. Livet på land. Vil du vide mere om hvad vi konkret gør, kan du klikke ind på hver af de udvalgte mål og læse herom.

6. Rent vand og sanitet

Det vi gør i Nordic Waste for at opnå dette mål:

Ved at behandle forurenet jord sikrer vi, at forureningen fra jorden ikke siver ned i grundvandet, men derimod håndteres og nedbrydes gennem både biologisk og mekanisk rensning. Det er derfor vores fornemmeste opgave at være proaktive i forhold til hvilke stoffer jorden kan være forurenet med, samt hvordan vi kan rense den for de givne stoffer. Med vores jordvaskeanlæg kan vi blandt andet rense jorden for tungmetaller, som ellers kunne ende i grundvandet.

I Nordic Waste A/S har vi installeret et vandrensningsanlæg der har til formål at rense det vand vi bruger til jordvaskeanlægget. Derved kan vi genbruge vandet igen og igen og udnytte de ressourcer vi har til rådighed.

Vandrensningsanlægget består af et sandfilter og to filtre med aktivt kul, som sørger for, at op til 95% af vandet kan recirkuleres i processen, samtidig med at det holdes rent.

Ydermere råder vi samlet set over ca. 90 ha, hvoraf en del er belagt med faste belægninger. De store arealer genererer en del overfladevand, som skal håndteres. I Nordic Waste A/S ønsker vi ikke at bortlede vandet, idet vi kan bruge det til vores jordvaskeanlæg. Vi opsamler det derimod i vandbassiner hvorfra vi cirkulerer det i jordvaskeanlægget og benytter det som procesvand, hvor det blandt andet kommer igennem vandrensningsanlægget. Dermed sørger vi for at genanvende så meget som muligt, og minimere vores vandforbrug.

9. Industri, innovation og infrastruktur

Det vi gør i Nordic Waste for at opnå dette mål:

Hos Nordic Waste stræber vi efter at udnytte ressourcer på den bedst mulige måde. Derfor arbejder vi mod at byggeindustrien skal genbruge materialer i videst muligt omfang. Det er især vigtigt da der oftest er tale om materialer fra knappe ressourcer. Vi hjælper industrien med at kunne genanvende materialer, ved at rense forurenet jord rent, så industrien kan bruge de sten og den sand, jorden består af, i stedet for at skulle udvinde nye råstoffer fra uberørt natur.

Ydermere så gør vi også selv brug af cirkulær økonomi. Vi har blandt andet tænkt cirkulært da vi modificerede et gammelt fejesands-vaskeanlæg om til et jordvaskeanlæg. Jordvaskeanlægget bruges så netop til at rense forurenet jord rent, så det kan bruges som var det nye råstoffer og dermed genbruge Jordens materialer.

Ydermere arbejder vi hele tiden på at optimere og udvikle de maskiner og processer vi benytter i den daglige drift med det formål hele tiden at gøre dem mere miljørigtige/bæredygtige/grønnere.

11. Bæredygtige byer og lokalsamfund

Det vi gør i Nordic Waste for at opnå dette mål:

Hovedformålet med Nordic Waste A/S er at mindske miljøbelastningen og skabe cirkulær økonomi for jordhåndtering. Hver gang der bliver lavet en vej, bygget et lejlighedskompleks eller et hus skal der graves og flyttes en masse overskudsjord. Ofte jord som har en eller anden grad af forurening. Førhen har man ikke gjort noget for at kunne genbruge jorden fra byggeindustrien. Den opgave har vi taget på os, ved at rense og genbruge jorden til nye projekter. På den måde minimeres miljøbelastningen der er forbundet med et byggeri. Konkret kan man sige at for hver mængde forurenet jord vi modtager og renser, fjernes forurening der potentielt ellers vil kunne sive videre ned til grundvandet.

12. Ansvarligt forbrug og produktion

Det vi gør i Nordic Waste for at opnå dette mål:

Vi effektiviserer og opnår en mere bæredygtig udnyttelse af naturressourcer ved at gøre det muligt for andre at genbruge jord fra byggeindustrien og naturområder der er skadet af tidligere forurening, fremfor at skulle udvinde nye ressourcer, herunder jord, fra naturen. Det er især vigtigt da råstoffer som sand og sten er en knap ressource.

Vi bruger bl.a. naturlige bakterier til at nedbryde forurening i jorden, således at jorden bliver ren og kan genbruges.

Igennem tiden er der blevet udledt forurenende stoffer i jorden. Man er nu blevet klogere og har fundet ud af hvilke følgevirkninger disse stoffer har på natur og mennesker. Næste step er at få gjort op med de forurenede områder, hvilket vi hos Nordic Waste A/S bidrager til.

15. Livet på land

Det vi gør i Nordic Waste for at opnå dette mål:

Nordic Waste A/S overtog en gammel fabrik, hvor den tidligere ejer har haft udvundet ler fra jorden, hvorfor vi nu har en stor jordtip. Vi har indgået et samarbejde med Naturfredningsforeningen og Miljøstyrelsen, hvor vi har påtaget os ansvaret for at reetablere jordtippen til ny natur med en skov, lille dal og to søer. På den måde får vi genskabt et lille økosystem i Ølst Bakker i Randers Kommune.