Jordtip

Siden starten af 60’erne er der blevet gravet ler, til fremstilling af letklinker, på den østlige del af Ølstbakker.

Dette var ganske sikkert fortsat, såfremt finanskrisen ikke havde sat en brat stopper for afsætningen af letklinker/Leca nødder.

I det gamle Aarhus amt, havde man lavet en reetableringsplan og pligt, for råstofområdet. Der blev, i den forbindelse, givet tilladelse til opfyldning af de dele af lergraven, hvor råstofindvind var afsluttet.

Nordic Waste A/S overtog i maj 2018 driftsansvaret for projektet, og har sidenhen, i samarbejde med Randers Kommune og Region Midtjylland, udvidet reetableringsområdet og muliggjort modtagelsen af lettere forurenet jord, med forhøjede værdier på nikkel og arsen.

Lergraven er geologisk ideel til anbringelse af ren og lettere forurenet jord, idet plastisk ler er nærmest uigennemtrængeligt. Der er lavet boringer i hele lergraven, og i bunden af graven er der boret 50 meter lodret ned. I boringen blev der udelukkende konstateret ubrudt ler og dermed kan det konkluderes, at grundvandet er særdeles godt beskyttet. Formålet med at fylde lettere forurenet jord i lergraven er, at realisere den efterbehandlingsforpligtigelse som grundejer har, overfor regionen, og gøre det indenfor en tidsramme som er overskuelig. Lergraven er, som tidligere nævnt, godt beskyttet imod udvaskning, hvilket gør at Nordic Waste A/S og deres kunder, på betrykkende vis, kan anvise, modtage og indbygge jord til nyttiggørelse i projektet.

Når reetableringen er tilendebragt, vil området blive åbnet for offentligheden. Der vil blive anlagt stier, søer, og en multibakke til anvendelse både sommer og vinter. Projektet er dog stadig åbent for nye ideer, som kan tænkes ind, ved senere lejlighed.

Modtagelse af jord på jordtippen

Vores jordtip er fortrinsvis beregnet på modtagelse af lettere forurenet jord, KL. II jord. Vi modtager også i særlige tilfælde ren jord, KL. 0 / KL. I. Vores miljøtilladelse åbner mulighed for, at vi på jordtippen kan modtage jord med en overskridelse af afskæringskriteriet for så vidt angår Nikkel og Arsen.

Vores modtagekriterier på jordtippen ser således ud:

StofIndhold i mg/kg TS
Bly400
Cadmium5
Kobber1.000
Krom, total1.000
Kviksølv3
Zink1.000
Arsen40
Nikkel120
PAH, total40
Banz(a)pyren3
Dibenz(a,h)pyren3
C5-C35 kulbrinter, heraf:
C5-C10 Kulbrinter (benzin
C10-C25 Kulbrinter (gasolie)
300
25
200

Udover ovennævnte skal indholdet af forurenede stoffer i jorden overholde Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier.

Der må kun tilføres jord til tippen efter anvisning fra en kommunal miljø- eller affaldsmyndighed.
Hvis der kommer forespørgsler på jord indeholdende stoffer der ikke er reguleret af miljøgodkendelsen, vil det være op til miljømyndigheden forudgående at vurdere muligheden for modtagelse.

Vore fortrin
Vi er gode til modtagelse af meget store mængder jord. Helt op til 10.000 ton pr. dag. Og vi tager imod året rundt – uanset vejrets beskaffenhed.
Ligeledes har vi specialiseret os i modtagelse af ikke stakbar jord. Det kan være sedimenter fra bassiner, bentonit, boremudder eller bare våd jord. Også her kan vi modtage meget store mængder pr. dag.

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os