Åbningstider: Man-Tor: 07 - 17 Fredag: 07 - 15 Lør-søn: efter aftale

Modtagelse af jord

Der må kun tilførers ren jord eller lettere forurenet jord efter anvisning fra en kommunal miljø- eller affaldsmyndighed.
Jord der tilkøres jordtippen må maksimalt have et indhold af forurenede stoffer som angivet nedenfor i tabel 1.

Tabel 1

Stof
Maksimalt indhold i mg/kg TS
Bly
400
Cadmiun
5
Kobber
1000
Krom total 
1000 
Kviksølv 
Zink 
1000 
Nikkel 
120
Arsen
40
PAH, total
Benz(a)pyren
Dibenz(a.h)anthracen
40
3
C5-C35 kulbrinter, heraf:
C5-C10 kulbrinter (benzin)
C10-C25 kulbrinter (gasolie)
300
25
200

Bortset fra ovennævnte skal indholdet af forurenende stoffer i jorden overholde Miljøstyrelsens Jordkvalitetskriterier