Modtagekriterier

Jord, der ikke er analyseret i henhold til gældende regler eller som ved analyse ikke opfylder vores modtagekriterier på jordtippen, modtages i stedet på vores plads for kartering og jordrensning.

Er et af disse modtagekriterier overskredet for så vidt angår vores jordtip, skal jorden køres ind til rensning:

StofMaksimalt indhold i mg/kg TS
Bly400
Cadmiun5
Kobber1000
Krom total 1000
Kviksølv3
Zink1000
Nikkel 120
Arsen40
PAH, total
Benz(a)pyren
Dibenz(a.h)anthracen
40
3
3
C5-C35 kulbrinter, heraf:
C5-C10 kulbrinter (benzin)
C10-C25 kulbrinter (gasolie)
300
25
200

Der må kun tilføres jord til pladsen for kartering og jordrensning efter anvisning fra en kommunal miljø- eller affaldsmyndighed.

Hvis der kommer forespørgsler på jord indeholdende stoffer der ikke er reguleret af miljøgodkendelsen, vil det være op til miljømyndigheden forudgående at vurdere muligheden for modtagelse.

Modtagelse af jord fra EU på jordtippen

Hvis der kommer forespørgsler på modtagelse af jord fra udlandet, skal jordimport altid godkendes af Miljøstyrelsen forudgående.

Ved import skal analysemetoder, analyseomfang og resultater forudgående forelægges miljømyndigheden i Randers Kommune, som skal acceptere importen og destinationen.
Hvis udenlandsk jord indeholder stoffer, der ikke er reguleret af miljøgodkendelsen, vil det være op til miljømyndigheden forudgående at vurdere muligheden for modtagelse.

Vore fortrin

Vi er gode til modtagelse af meget store mængder jord til analyse og / eller rensning. Og vi tager imod året rundt – uanset vejrets beskaffenhed.
Ligeledes har vi specialiseret os i modtagelse af ikke stakbar jord til analyse og / eller rensning. Også her kan vi modtage meget store mængder pr. dag.

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os