Priser

Prisliste pr. 1. april 2022 – Gælder udelukkende ved vores anlæg i Ølst

Hos Nordic Waste A/S, har vi mange forskellige muligheder for jordhåndtering – Vi er blandt de førende virksomheder indenfor jordbehandling, hvor vi især er stolte af vores jordvaskeanlæg, som kan rense store mængder af forurenet jord. Den proces er også karakteriseret som mekanisk/kemisk rensning.

Nordic Waste A/S har tilladelse til at behandle op til Kl. IV jord. Kl. I og Kl. II jord modtages på ressource centeret og bruges til vores nyttiggørelsesprojekt. Kl. III og Kl. IV jord er forurenet jord, som vi renser i vores jordvaskeanlæg, så det kan blive recirkuleret som nye råstoffer. Det giver jorden et nyt liv, hvor det kan bliver brugt i en cirkulær sammenhæng til bæredygtige projekter.

Prislisten kan downloades her: Prisliste

Modtagelse af jord- og affaldsfraktioner

Tillæg for anmeldelse af jordflytning til kommunen

300,00 kr. pr. anmeldelse

Plus for evt. ekstra sagsbehandlingsomkostninger hos kommunen

Jordtip

Dokumenteret ren jord

60,00 kr. pr. ton

EAK Kode: 17.05.04

Dokumenteret ren jord, uden indhold af brokker eller andre fremmedlegemer. Jorden er dokumenteret med kemiske analyser (standardpakken: olie, PAH og 6 metaller)

Dokumenteret ren jord m/brokker

76,00 kr. pr. ton

EAK Kode: 17.05.04

Dokumenteret ren jord, med indhold af brokker eller andre fremmedlegemer. Jorden er dokumenteret med kemiske analyser (standardpakken: olie, PAH og 6 metaller)

Dokumenteret klasse 2 jord

67,00 kr. pr. ton

EAK Kode: 17.05.04

Dokumenteret lettere forurenet jord, uden indhold af brokker eller andre fremmedlegemer. Jorden er dokumenteret med kemiske analyser (standardpakken: olie, PAH og 6 metaller)

Dokumenteret klasse 2 jord m/brokker

120,00 kr. pr. ton

EAK Kode: 17.05.04

Dokumenteret lettere forurenet jord, med indhold af brokker eller andre fremmedlegemer. Jorden er dokumenteret med kemiske analyser (standardpakken: olie, PAH og 6 metaller)

Dokumenteret klasse 2 jord m/nikkel og arsen

125,00 kr. pr. ton

EAK Kode: 17.05.04

Dokumenteret lettere forurenet jord, med indhold af nikkel/arsen over MST’s afskæringskriterier. Jorden er dokumenteret med kemiske analyser (standardpakken: olie, PAH og 6 metaller)

Tillæg for sortering

45,00 kr.

Sortering af jord, med brokker eller andre fremmedlegemer

Tillæg for ikke stakbar jord

45,00 kr.

Våd eller på anden vis ikke indbygningsregnet jord

Ovenstående priser er incl. affaldsafgifter, excl. moms.
Der tages forbehold for ændring i affaldsafgiften

Ressourcecenter

Prisliste pr. 1. januar 2021 – Gælder udelukkende for modtagelse på vores anlæg i Ølst

Jord til biologisk og mekanisk rensning Dok. Klasse 3 og 4)

Efter analyse

EAK Kode: 17.05.03

Dokumenteret forurenet jord, uden indhold af brokker eller andre fremmedlegemer. Jorden er dokumenteret med kemiske analyser

Slaggejord

300,00 kr. pr. ton

EAK Kode: 19.05.12

Jord indeholdende slagge

Jord til kartering, inkl. analyse og bortskaffelse af ren jord

95,00 kr. pr. ton

EAK Kode: 17.05.03

Jord fra områdeklassificerede/kortlagte arealer, eller jord med mistanke om forurening i form af lugt eller udseende

Tillæg for kl. 2 jord

55,00 kr. pr. ton

Med analyseresultat for kl. 2, uden brokker

Tillæg for kl. 3 jord

105,00 kr. pr. ton

Med analyseresultat for kl. 3, uden brokker

Tillæg for kl. 4 jord

Efter analyse

Med analyseresultat for kl. 4, uden brokker

Tillæg for ikke stakbar jord

45,00 kr. pr. ton

Våd eller på andenvis ikke indbygningsegnet jord

Tillæg for sortering

45,00 kr. pr. ton

Sortering af jord, med brokker eller andre fremmedlegemer

Uarmeret beton under 50 cm

45,00 kr. pr. ton

EAK Kode: 17.01.01

Rene betonbrokker fra nedrivning/opbrydning, under 50 cm

Uarmeret beton over 50 cm

65,00 kr. pr. ton

EAK Kode: 17.01.01

Rene betonbrokker fra nedrivning/opbrydning, over 50 cm

Armeret beton under 50 cm

55,00 kr. pr. ton

EAK Kode: 17.01.01

Rene armerede betonbrokker fra nedrivning/opbrydning, under 50 cm

Armeret beton over 50 cm

80,00 kr. pr. ton

EAK Kode: 17.01.01

Rene armerede betonbrokker fra nedrivning/opbrydning, over 50 cm

Ren beton/tegl

135,00 kr. pr. ton

EAK Kode: 17.01.07

Tegl og mursten med evt. pudsrester

Asfaltbrokker

65,00 kr. pr. ton

EAK Kode: 17.03.02

Asfaltbrud

Have og parkaffald

395,00 kr. pr. ton

EAK Kode: 20.02.01

Grene, buske, græs og løvfald

Rødder og stød

470,00 kr. pr. ton

EAK Kode: 20.02.01

Rene træstød og rødder

Ballast fra jernbanespor

45,00 kr. pr. ton

EAK Kode: 17.05.08

Jernbaneskærver

Affald fra sandfang

265,00 kr. pr. ton

EAK Kode: 19.08.02

Opsamling fra sandfangsbrønd

Affald fra gadefejning

265,00 kr. pr. ton

EAK Kode: 20.03.03

Fejesand

Boremudder

265,00 kr. pr. ton

EAK Kode: 01.05.06

Sand fra vejbrønde

295,00 kr. pr. ton

EAK Kode: 20.03.06

Opsamling fra vejbrønde

Salg af råstoffer

Knust beton 0-32 mm

49,00 kr. pr. ton

Ren betonknus

Knust tegl/beton 0-32 mm

30,00 kr.

Blandet tegl- og betonknus

Vaskede sten

55,00 kr. pr. ton

Renset og vaskede sten

Vasket sand

15,00 kr. pr. ton

Renset og vasket sand

Ovenstående priser er incl. affaldsafgifter, excl. moms.
Der tages forbehold for ændring i affaldsafgiften

Salgs-, leverings- og modtagebetingelser for Nordic Waste A/S

Anvendelsesområde

Nærværende salgs-, leverings- og modtagebetingelser finder anvendelse i ethvert mellemværende parterne imellem i det omfang, der ikke foreligger afvigende skriftlig aftale.

Tilbud og priser

Tilbud er gældende i 30 dage fra datering. Priser er eksklusive moms, der forbeholdes ret til ændringer uden varsel. Samtlige udgifter til affaldets videre forarbejdning og slutanbringelse er for Nordic Wastes regning. Råstoffer pålægges den til enhver tid gældende råstofafgift og evt. gældende takst for statens produktionsvederlag.

Ordrer

Aftaler er først gældende når Nordic Waste har afgivet en skriftlig ordrebekræftelse. Ved fastprisaftaler er Nordic Waste kun bundet af aftalen i det omfang sælger har varerne på lager. Hvis Nordic Waste ikke kan levere varer omfattet af fastprisaftalen, kan kunden i den anledning ikke rejse krav om erstatning.

Mængder

Varer afregnes i ton, mindste afregning er 1 ton. Vejning og kontrol af såvel indgående som udgående varer foretages uden undtagelse på Nordic Wastes vægt.
Karteringsjord under 20 ton pålægges et prøvetagningsgebyr på kr. 600,00.

Levering

Hvor intet andet er aftalt, er leveringsbetingelserne frit læsset på lastvogn hos Nordic Waste. Er der truffet aftale om Nordic Wastes levering af varen (frit tilkørt), leveres varen så nær brugsstedet som en fuldt lastet lastvogn bekvemt kan køre. Varen anses her for leveret, når den er aflæsset på aftalt modtageplads.

Aflæsning affald

Ved modtagelse af affald skal der ske henvendelse i ekspeditionen, alt registreres og der føres kontrol med hvert læs, chaufføren bekræfter med sin underskrift læsset oprindelse og art. Evt. fejl læs som ikke registreres rigtig udløser et tillæg for fejllæs.
Al færdsel, herunder kørsel og aflæsning på Nordic Wastes område, sker på eget ansvar.

Aflæsning jord

Ved modtagelse af jord forudsættes det, at der foreligger en udfyldt køreseddel – ellers kan der ske afvisning af jorden. Jord til kartering analyseres af akkrediteret laboratorium, leverandøren accepterer i forbindelse med leveringen at betale samtlige omkostninger til bortskaffelse af jorden. Al færdsel, herunder kørsel og aflæsning på Nordic Wastes område, sker på eget ansvar.

Forbehold for forekomst af farligt affald i modtaget jord

Nordic Waste modtager ikke farligt affald, hvorfor jord med forekomster af dette vil blive afvist / bortskaffet for kundens regning.

Betalingsbetingelser

Hvor intet andet er aftalt er betalingen netto kontant, Nordic Waste kan til enhver tid kræve at kunden stiller en bankgaranti eller indbetaler et aconto beløb. Ved betaling efter forfaldsdato beregnes rente 1,5 % pr. måned. Grundlaget for fakturering er ind- og udvejede mængder, kontrolanalyser og aftalte og / eller fastsatte enhedspris.

Force Majeure

Nordic Waste hæfter ikke for manglende opfyldelse som følger af force majeure, hvilket omfatter enhver hindring som sælger ikke kunne tage i betragtning ved handlens indgåelse, herunder myndighedsrestriktioner, krig, brand, jordskælv, strejke, lock-out, mangel på transportmidler, maskinsvigt, forsinket transport, vejrlig eller almindelig vareknaphed. Foreligger der force majeure udsættes leveringstiden således uden ansvar for Nordic Waste i et tidsrum, der svarer til den tid hindringen har haft virkning.

Miljø- og brændstoftillæg

Grundet usikker prisudvikling inden for transport, olie og energi, har Nordic Waste indført et miljø- og brændstoftillæg på DKK 5,- per ton.

Produktansvar

Nordic Waste A/S påtager sig ikke nogen form for ansvar forbundet med brug af vores recirkulerede råstoffer eller vores beton. Dog kan der på foranledning til enhver tid fremvises/fremsendes dokumentation og analyser af vores recirkulerede råstoffer og beton.