Salgs-, leverings- og modtagebetingelser for Nordic Waste A/S

Anvendelsesområde

Nærværende salgs-, leverings- og modtagebetingelser finder anvendelse i ethvert mellemværende parterne imellem i det omfang, der ikke foreligger afvigende skriftlig aftale.

Tilbud og priser

Tilbud er gældende i 30 dage fra datering. Priser er eksklusive moms, der forbeholdes ret til ændringer uden varsel. Samtlige udgifter til affaldets videre forarbejdning og slutanbringelse er for Nordic Wastes regning. Råstoffer pålægges den til enhver tid gældende råstofafgift og evt. gældende takst for statens produktionsvederlag.

Ordrer

Aftaler er først gældende når Nordic Waste har afgivet en skriftlig ordrebekræftelse. Ved fastprisaftaler er Nordic Waste kun bundet af aftalen i det omfang sælger har varerne på lager. Hvis Nordic Waste ikke kan levere varer omfattet af fastprisaftalen, kan kunden i den anledning ikke rejse krav om erstatning.

Mængder

Varer afregnes i ton, mindste afregning er 1 ton. Vejning og kontrol af såvel indgående som udgående varer foretages uden undtagelse på Nordic Wastes vægt.
Karteringsjord under 20 ton pålægges et prøvetagningsgebyr på kr. 600,00.

Levering

Hvor intet andet er aftalt, er leveringsbetingelserne frit læsset på lastvogn hos Nordic Waste. Er der truffet aftale om Nordic Wastes levering af varen (frit tilkørt), leveres varen så nær brugsstedet som en fuldt lastet lastvogn bekvemt kan køre. Varen anses her for leveret, når den er aflæsset på aftalt modtageplads.

Aflæsning affald

Ved modtagelse af affald skal der ske henvendelse i ekspeditionen, alt registreres og der føres kontrol med hvert læs, chaufføren bekræfter med sin underskrift læsset oprindelse og art. Evt. fejl læs som ikke registreres rigtig udløser et tillæg for fejllæs.
Al færdsel, herunder kørsel og aflæsning på Nordic Wastes område, sker på eget ansvar.

Aflæsning jord

Ved modtagelse af jord forudsættes det, at der foreligger en udfyldt køreseddel – ellers kan der ske afvisning af jorden. Jord til kartering analyseres af akkrediteret laboratorium, leverandøren accepterer i forbindelse med leveringen at betale samtlige omkostninger til bortskaffelse af jorden.

Al færdsel, herunder kørsel og aflæsning på Nordic Wastes område, sker på eget ansvar.

Forbehold for forekomst af farligt affald i modtaget jord.

Betalingsbetingelser

Hvor intet andet er aftalt er betalingen netto kontant, Nordic Waste kan til enhver tid kræve at kunden stiller en bankgaranti eller indbetaler et aconto beløb. Ved betaling efter forfaldsdato beregnes rente 1,5 % pr. måned. Grundlaget for fakturering er ind- og udvejede mængder, kontrolanalyser og aftalte og / eller fastsatte enhedspris.

Force Majeure

Nordic Waste hæfter ikke for manglende opfyldelse som følger af force majeure, hvilket omfatter enhver hindring som sælger ikke kunne tage i betragtning ved handlens indgåelse, herunder myndighedsrestriktioner, krig, brand, jordskælv, strejke, lock-out, mangel på transportmidler, maskinsvigt, forsinket transport, vejrlig eller almindelig vareknaphed. Foreligger der force majeure udsættes leveringstiden således uden ansvar for Nordic Waste i et tidsrum, der svarer til den tid hindringen har haft virkning.

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os